Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z całego kraju. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych

terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

          Podstawowe finansowanie programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będzie zapewnione ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W przypadku realizacji zajęć przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, zakłada się możliwość współfinansowania programu ze środków będących w dyspozycji samorządów szczebla wojewódzkiego i lokalnego, a także ze środków własnych i pozyskanych z innych źródeł przez podmioty wnioskujące o dotację na prowadzenie i organizację zajęć. Ważną rolę w realizacji programu mogą spełnić samorządy lokalne, organy prowadzące dla szkół podstawowych, ale również właściciele większości pływalni, wnosząc wkład  organizacyjny, finansowy lub rzeczowy, np. w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektu lub pokrycia kosztów transportu uczestników zajęć, co istotnie uzupełnia resortowe wsparcie. Należy wyraźnie podkreślić, że nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestniczących w zajęciach uczniów.

Szczegółowe założenia programu znajdują się tutaj.